Bulgarian (Български)GreekEnglish (United Kingdom)
Home

 

ПРОЕКТ:  BG051PO001-7.0.07-0105-C0001

Социална подкрепа за семейна заетост

Проектът се осъществява с финансовате подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!


 

Официален старт на проект "Социална подкрепа за семейна заетост" 
 
В Община Братя Даскалови ще се подпомагат семейства на безработни с проект „Социална подкрепа за семейна заетост“ 
 
Официален старт на проект "Социална подкрепа за семейна заетост" и в Община Просочани (Република Гърция) 
 
Проведе се пресконференция в Община Просочани 
 
Месечна информация по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - февруари 2014 г.
 
Месечна информация по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - март 2014 г.
 
Месечен бюлетин - април 2014 г.
 
Предстои работно посещение в Община Просочани по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" 
 
Обръщение към бизнеса и НПО 
 
Месечна информация по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - юли 2014 г.
 
Община Братя Даскалови почерпи опит от Община Просочани, Гърция 
 
Месечен бюлетин по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - август 2014 г.
 
Месечен бюлетин по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - септември 2014 г.
 
Заетостта е ключов фактор за местното развитие - ноември 2014 г.
 
Приключват дейностите по проект "Социална подкрепа за семейна заетост" - декември 2014 г.
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Братя Даскалови и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на труда и социалната политика.